Die heutige Hochzeitsfeier im Sabkavusan Sri Murugan Tempel

20.11.2022

Kandha Sashti Paranai Pooja

03.11.2022

Murugan Thirukalyanam Teil-3

03.11.2022

Murugan Thirukalyanam Teil-2

03.11.2022

Murugan Thirukalyanam mit der Fertigstellung von Kandha Sashti im Sabkausan Sri Murugan Tempel Teil-1

01.11.2022

Soorasamharam Teil -3

01.11.2022

Soorasamharam Teil -2