ஸ்ரீ முருகன் ஆலயும் சப்கவுசன்
கந்தசப்பு விரத லித்தாய்கம் ஆண்டு 2022

பூஜை விபரங்கள்